METHODE

Kinderen met psychosociale problemen hebben STRESS. Om met moeilijkheden, pijn of angst om te gaan ontwikkelen zij “manieren” om zichzelf te beschermen en staande te houden, om te OVERLEVEN. Op korte termijn kan dit effectief zijn, maar op langere termijn belemmert dit de psychosociale ontwikkeling.

Of een kind met problemen zich nu terugtrekt in zichzelf (internaliserend) of zich naar buiten toe manifesteert en afreageert (externaliserend), het zijn twee kanten van dezelfde medaille. Hoewel de uitingsvormen verschillend zijn, komen ze beide voort uit instinctieve – door stress ingegeven – primaire gedragingen; vechten, vluchten of bevriezen. Dit wordt o.a. zichtbaar in de houding, ademhaling, stofwisseling en spierspanning van het kind. Maar ook in hoe het zich voelt, zich gedraagt en denkt over anderen en gebeurtenissen of deze waarneemt en interpreteert.

Belangrijk is te weten dat stress niet alleen het voelen, denken en doen van het kind beïnvloed, maar ook direct van invloed is op het lichaam – neurologisch, chemisch en genetisch. Stress maakt het kind kwetsbaar voor (chronische) ziekte en vormt een voedingsbodem voor lichamelijke, psychische, emotionele én relationele klachten, terugkerende problemen en situaties, zelfdestructieve emoties en zelf saboterende gedachtepatronen en gedragingen (zoals b.v. verslaving) op latere leeftijd.

Alle reden dus om als beroepskracht en professional goed toegerust te zijn kinderen én ouders duurzaam en diepgaand (vroegtijdig) te ondersteunen. De nood is hoog, de urgentie groot!


GEEF KINDEREN WORTELS EN VLEUGELS!

Kinderen met psychosociale problemen zitten ‘in de knoop’. Om gezond te kunnen functioneren is aandacht voor de BASISBEHOEFTEN van het kind van belang. Veiligheid en contact vormen het fundament voor kinderen om stil te kunnen staan bij wie ze zijn en wat ze willen. Het herstel van zelfbewustzijn en lichaamsbewustzijn heeft boven alles prioriteit, willen wij bijdragen aan de psychosociale ontwikkeling, weerbaarheid en veerkracht.

Breinonderzoek toont aan dat ERVARINGSGERICHTE WERKVORMEN vanuit bewegen, spelen, aanraken, ontspanning en plezier direct inwerken op het brein en het stressresponssysteem, waarvan bekend is dat deze een centrale functie speelt bij het ontstaan en voortbestaan psychosociale problemen. Dit in tegenstelling tot meer cognitieve en verbale methoden.

Jooske Kool ontwikkelde in 1995 de methode Ho, tot hier en niet verder…! op basis van BEWEGEND LEREN. Deze methode zet in op de oorzaak achter het “probleemgedrag”, door tegemoet te komen aan de basisbehoeften. 

De methode draagt bij aan het ontwikkelen van (zelf)VERTROUWEN, (zelf)BEWUSTZIJN, AUTONOMIE en VEERKRACHT. Kinderen leren zichzelf accepteren en (weer) trots te zijn op zichzelf. Ze ontwikkelen vaardigheden om met negatieve ervaringen, gevoelens en gedachten om te gaan en stress en conflicten te hanteren of op te lossen.

Ouders en opvoeders vervullen een belangrijke taak in het zoeken naar en vorm geven van de balans tussen steun, bescherming en begrenzing; tussen autonomie en afhankelijkheid. De methode draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn van ouders in wat zij willen voor het kind en hun eigen invloed daarop. Ze krijgen vaardigheden aangereikt waarmee zij een passender steun voor hun kind kunnen zijn en opvoedvaardigheden worden versterkt.

De werkzame factoren van de methode vonden in de afgelopen jaren steeds meer bevestiging in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van psychologie, biologie en neuro-wetenschap. Inmiddels wordt de methode in binnen- en buitenland CURATIEF, PEDAGOGISCH als PREVENTIEF – en zowel individueel als in groepstraining – ingezet voor diverse doelgroepen in het (speciaal) onderwijs, de kinderopvang, jeugdhulpverlening, jeugdgezondheidszorg, jeugdwelzijnswerk en GGZ.

Meer dan 12.000 kinderen en ouders volgden de trainingen of schoolprojecten op basis van de methode Ho, tot hier en niet verder…! en duizenden ouders, beroepskrachten en professionals zijn geïnspireerd door de seminars, trainingen of opleiding. Het is Jooske haar missie om zoveel mogelijk kinderen de kans op een gezonde ontwikkeling te bieden: EVENWICHT, VEERKRACHT EN MOED. OMDAT ELK KIND ER TOE DOET!


BOUWEN AAN EEN FUNDAMENT

Kinderen met psychosociale problemen praten niet óver iets, ze laten het zien en/of horen in hun gedrag. Gedrag is bewegen – en vormt een non-verbale taal. Ook jij kunt die taal leren! Niet door er over te lezen, maar door het aan den lijve te ervaren.

Jooske deelt haar kennis en ervaring in het boek “Ho, tot hier en niet verder…!”, maar liever nog laat ze je persoonlijk ontdekken hoe het bewegen je lichamelijk, mentaal, emotioneel en relationeel beïnvloed en hoe ervaringsgerichte werkvormen bijdragen aan het ontwikkelen van zelfbewustzijn,  zelfvertrouwen, autonomie en veerkracht.

Stichting Uit eigen beweging organiseert gedurende het gehele jaar SEMINAR, TRAINING en OPLEIDING, gebaseerd op de methode Ho, tot hier en niet verder…! Een waardevolle aanvulling voor wie werkt met kinderen, jongeren en hun ouders of opvoeders en/of de ervaring heeft dat praten maar beperkt ‘werkt’. Ook mogelijk op locatie, in-company of toegespitst op een specifieke vraag of thema.

Vergroot jouw deskundigheid en:
– Draag op energieke, actieve en positieve wijze bij aan het ontwikkelen van (zelf)vertrouwen, (zelf)bewustzijn, autonomie en veerkracht
– Versterk de relatie tussen kind, ouders en belangrijke anderen
– Bevorder een veilig en plezierig leef- en leerklimaat in gezinnen, scholen, (leef)groepen en wijken