CONTEXT – (on)zichtbare verbindingen

Systeemgericht – Contextueel – Integratief werken

Kinderen staan niet op zichzelf. Zij worden mee bepaald door hun omgeving en de relaties om hen heen. Zelfs door de relaties uit vorige generaties. In de hulpverlening aan kinderen kun je niet voorbij gaan aan deze verwevenheid van ouders en kinderen. Er is altijd een wisselwerking tussen het kind en zijn omgeving. De kwaliteit van deze wisselwerking is bepalend voor een gezonde psychosociale ontwikkeling en weerbaarheid.


JIJ BENT HET INSTRUMENT TOT CONTACT EN VERANDERING

De wijze waarop jij als begeleider, hulpverlener reageert op kinderen en ouders, wordt deels bepaald door je professionele deskundigheid. Grotendeels (70 tot 90%) wordt dit echter bepaald door jou als persoon. Niet de theorie, niet het protocol, de methode of gekozen therapievorm, maar JIJ zelf en je relatie met de cliënt zijn het belangrijkste instrument die aan verandering en ontwikkeling bijdraagt. Door je meer bewust te zijn van alle factoren die bijdragen aan wie je bent en de invloed die van jou uitgaat, ontwikkel  je jezelf zowel persoonlijk als professioneel.

Wil jij van binnenuit begrijpen waar dit over gaat? Vergroot jouw deskundigheid op het gebied van het systeemgericht en contextueel werken met kinderen, ouders en gezinnen.


ONLOSMAKELIJK VERBONDEN

De onlosmakelijke verbondenheid tussen kinderen en hun ouders, maakt dat zij wederzijds geneigd zijn voor elkaar te zorgen. Kinderen blijven loyaal aan hun ouders, ook als deze (zwaar) tekortschieten.

Wil je effectief hulpverlenen dan is het een absolute voorwaarde geen partij te kiezen in de relatie met kind en ouders. Dat je vanuit “meer-zijdige partijdigheid” de dialoog met kind en ouder(s) aangaat, ieder ziet in wie hij/zij werkelijk is en erkenning geeft voor de zorg naar elkaar. De onzichtbare verbindingen spelen een beslissende rol in relaties.

Druk, teruggetrokken gedrag, angst, agressie, afwezigheid en verdriet bij kinderen…
Er zijn veel elementen van invloed. Hoe kijken we en waar naar? Hoe reageren we en waarop?
Wil jij van binnenuit begrijpen waar dit over gaat? Over onderlinge relaties, rolpatronen, loyaliteit, rechtvaardigheid, betrouwbaarheid, meerzijdig
partijdigheid, overdracht, tegenoverdracht? De contextuele benadering is uitgewerkt door Nagy en Krasner.

Twee intensieve dagen waarin je vooral met praktische oefeningen het bewustzijn rondom je grondhouding van meerzijdige partijdigheid, je deskundigheid en vaardigheden versterkt: niet door neutraal te zijn, maar door erkenning te geven en op te komen voor de belangen van alle betrokkenen.