PRIVACYDISCLAIMER

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer.

Stichting Uit eigen beweging maakt een dossier aan, waarbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt nageleefd. Uw dossier bevat uw persoonlijke gegevens, correspondentie, aantekeningen, verwerkingsopdrachten en persoonlijke leerverslagen.

Wij doen onze uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
– zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan.
– er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Werknemers van Stichting Uit eigen beweging hebben (na het tekenen van een verwerkingsovereenkomst) als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Docenten hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Docenten én cursisten zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron verkrijgen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Exploitatie van de (voormalige) relatie, op welke manier dan ook, vermijden zij. Docenten tekenen een geheimhoudingsverklaring en het kwaliteitsdocument docenten. Cursisten tekenen bij inschrijving de zorgvuldigheidsverklaring.