PRIVACYVERKLARING

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) geldt dan niet meer.

In deze Privacyverklaring informeert Stichting Uit eigen beweging je over de wijze waarop Stichting Uit eigen beweging met jouw persoonsgegevens omgaat en wat je rechten zijn.

Stichting Uit eigen beweging is aan te merken als de verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens van de, aan Stichting Uit eigen beweging verbonden, studenten en medewerkers in de zin van de AVG.


Persoonsgegevens en bijzondere persoonsgegevens die worden verwerkt
Stichting Uit eigen beweging verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– NAW-gegevens, geboortedatum en -plaats, IP-adres, pasfoto, IBAN, studentnummer, correspondentienummer OC&W, BSN, kopie identiteitsbewijs, diploma vooropleiding,
– Studiegegevens en studievoortgangsgegevens,
– Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens,
– Persoonlijke gegevens of bijzondere persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor een goede begeleiding van de studenten en medewerkers met betrekking tot gezondheid en welzijn,
– Overige wettelijke verplichte persoonsgegevens op basis van specifieke wetgeving (bijvoorbeeld Wet op het hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) Belastingwet, Wet op de Identificatieplicht, Wet verbetering poortwachter enz.).

Waarom Stichting Uit eigen beweging gegevens nodig heeft
Stichting Uit eigen beweging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

– inschrijving voor het onderwijs of aanstelling als medewerker,
– verwerking studieresultaten, studievoortgang en daaraan gerelateerde informatie,
– afhandeling van door u aangevraagde (studie-)informatie of publicaties,
– nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, congressen, seminars etc.,
– voor het optimaal functioneren van de medewerkers.

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven genoemde doeleinden gebruikt en voor andere doeleinden wordt expliciet uw toestemming gevraagd.

Rechten van betrokkenen
Als eigenaar van uw persoonsgegevens (betrokkene) heeft u volgens de privacywetgeving bepaalde rechten. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@psychosocialeweerbaarheid.nl. Stichting Uit eigen beweging zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

De rechten van betrokkenen zijn:
a. recht op inzage: u kunt verzoeken om een opgave te krijgen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken en beheren.
b. recht op correctie: indien wij uw persoonsgegevens foutief gebruiken, kunt u vragen om correctie.
c. recht om ‘vergeten te worden’: u kunt een verzoek doen om uw gegevens te verwijderen uit de bestanden van Stichting Uit eigen beweging. Hieraan zitten wel technologische en juridische beperkingen (bijvoorbeeld op basis van de Archiefwet).
d. recht op dataportabiliteit: u kunt een verzoek doen om uw persoonsgegevens over te dragen aan een door u aangegeven instantie.

Verstrekking aan derden
Voor de verwerking van persoonsgegevens kan Stichting Uit eigen beweging gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Stichting Uit eigen beweging optreden. Verwerkers werken op grond van een daartoe afgesloten verwerkersovereenkomst. Daarbuiten worden de persoonsgegevens niet aan derden verstrekt, tenzij Stichting Uit eigen beweging  daartoe verplicht is op grond van specifieke wetgeving.

Stichting Uit eigen beweging  draagt – samen met eventuele verwerkers – zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van persoonsgegevens. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie of taak toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en op grond van een wettelijke grondslag.
Stichting Uit eigen beweging  draagt er zorg voor dat de persoonsgegevens alleen binnen de Europese Ruimte worden verwerkt of beheerd en niet daarbuiten.

Procedure melden datalekken
Indien u van mening bent dat er persoonsgegevens van studenten of medewerkers van Stichting Uit eigen beweging  voor onbevoegden toegankelijk zijn of u hiervan een vermoeden heeft vragen wij u dit direct te melden via het algemene nummer van de betreffende locatie van Stichting Uit eigen beweging .
De procedure voor het analyseren, oplossen en eventueel melden bij de AP van het data-incident treedt dan in werking.

Bewaartermijnen
De persoonsgegevens van studenten en medewerkers worden drie jaar bewaard conform de bewaartermijnen van de selectielijsten van de Vereniging Hogescholen (VH) en de daarop gebaseerde instructie bewaartermijnen Stichting Uit eigen beweging.

Wijzigingen
Stichting Uit eigen beweging  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring. Wij adviseren je daarom regelmatig de Privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Vragen, opmerkingen of klachten
Stichting Uit eigen beweging  stelt uw vragen en opmerkingen met betrekking tot deze privacyverklaring op prijs. Als u van mening bent dat deze privacyverklaring niet wordt nageleefd of een klacht hebt over het gebruik van uw persoonsgegevens door Stichting Uit eigen beweging  of een verzoek in wilt dienen om gebruik te maken van uw rechten als betrokkene, kunt u dit rechtstreeks laten weten door contact op te nemen via info@psychosocialeweerbaarheid.nl